EN
DE

Bilety on-line

Aktualności

Rozpoczęcie projektu w ramach FEDS

Rozpoczęcie projektu w ramach FEDS
W NATURZE – ochrona in situ i ex situ gatunków i siedlisk przyrodniczych w Arboretum Wojsławice OBUWR
Miło nam poinformować, że w Arboretum Wojsławice realizujemy projekt
pt. ,,W NATURZE – ochrona in situ i ex situ gatunków i siedlisk przyrodniczych w Arboretum Wojsławice OBUWR”
Realizacja Projektu będzie polegać na ochronie istniejących – naturalnych elementów szaty roślinnej występującej na terenie Arboretum Wojsławice, jako miejsca ochrony in situ i ex situ gatunków i siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo zostaną stworzone nowe siedliska (w tym siedliska priorytetowe i zastępcze) dla gatunków roślin z II załącznika Dyrektywy siedliskowej oraz gatunków chronionych i zagrożonych w Polsce wymarciem.
W ramach Projektu planowane jest utworzenie (z odwzorowaniem naturalnej rzeźby terenu Dolnego Śląska i Polski) następujących typów siedlisk:
🌱 ściany skalne i urwiska krzemianowe
🌱 ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne
🌱 murawy kserotermiczne i murawy ciepłolubne
🌱 siedlisko priorytetowe ze storczykami,
🌱 górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie oraz
🌱 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie.
GRUPY DOCELOWE:
Grupą docelową projektu są mieszkańcy Dolnego Śląska, a także turyści oraz wszelkie inne podmioty i osoby korzystające z walorów przyrodniczych województwa. Zaplanowane zadania przyczynią się do ochrony zasobów i walorów środowiska w regionie.
CELE PROJEKTU:
Głównym celem Projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych o wysokim znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej oraz gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem w Polsce – w warunkach in situ i ex situ na terenie Arboretum Wojsławice.
REZULTATY PROJEKTU:
Wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury.
Powstanie wyjątkowego i modelowego ekosystemu, który będzie unikalnym przykładem możliwym do wykorzystania w: edukacji o przyrodzie i zbiorowiskach roślinnych, sieci Natura 2000, prognozowaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom  dla bioróżnorodności oraz w budowaniu postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Wartość Projektu (całkowity koszt Projektu)

7 344 193,35 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich.

4 776 711,12 PLN